Imagen bandera idioma españolImagen bandera idioma gallegoImagen bandera idioma inglés

AVISO LEGAL

 

INFORMACIÓN XERAL

Para dar cumprimento co establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, a continuación indícanse os datos de información xeral de este sitio web:
TITULAR: Carpiglob Servicios S.L.U.
DIRECCIÓN: Parque Empresarial de Nantes, vial 7B - parcela 252 36969 Sanxenxo
CONTACTO: central@carpiglob.com

I. Usuarios:

O acceso a ou uso de esta web, atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes Condiciones Xerais así como as Condiciones Particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou sustituan as Condiciones Xerais en relación con determinados servizos e contidos da web.

II.- Uso da páxina web, dos seus servizos e contidos:

O usuario comprométese a utilizar a Web e os seus servizos e contidos sen contravir á lexislación vixente, á boa fe, os usos xeralmente aceptados e o orde público. Así mesmo, queda prohibido, o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra Carpiglob Servicios S.L.U. ou calquera terceiro, o que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento da Web. Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc. ), prohíbese:

III.- Responsabilidade do usuario por danos e prexuízos:

O uso da Web realizarase baixo a única e exclusiva responsabilidade do Usuario. Dita responsabilidade estenderase ó uso, por parte do usuario ou de calquera terceiro, da contrasinal que queira o similares asignadas para o acceso á Web ou ós servizos que queira. Sen prexuízo do anterior, Carpiglob Servicios S.L.U., reservase o dereito a denegar en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, o acceso á Web, a aqueles usuarios que incumpran estas condicións xerais, ou ás particulares que en cada caso lles sexan de aplicación.

IV.- Modificación unilateral:

Carpiglob Servicios S.L.U. poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño da Web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condiciones de acceso e/ou uso da Web.

V.- Hiperenlaces:

As persoas ou entidades que pretendan realizar ou realicen un hiperenlace dende unha páxina web de outro portal de internet a calquera das páxinas do portal de Carpiglob Servicios S.L.U. deberán someterse ás seguintes condicións:

A páxina web de Carpiglob Servicios S.L.U. pon á disposición dos usuarios conexións e enlaces a outros sitios web xestionados e controlados por terceiros. Ditos enlaces teñen como exclusiva función a de facilitar ós usuarios a busca de información, contidos e servizos en Internet, sen que en ningún caso poida considerarse unha suxestión, recomendación ou invitación para a visita dos mesmos. Carpiglob Servicios S.L.U. non comercializa, nin dirixe, nin controla previamente, nin fai propios os contidos, servizos, informacións e manifestacións dispoñibles en dichos sitios web. Carpiglob Servicios S.L.U. non asume ningún tipo de responsabilidade, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos danos e prexuízos de toda clase que puideran derivarse do acceso, mantemento, uso, calidade, licitude, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, manifestacións, produtos e servizos existentes ou ofrecidos nos sitios web non xestionados por Carpiglob Servicios S.L.U. e que resulten accesibles a través de www.carpiglob.com.

VI.- Exclusión de garantías e responsabilidade:

Carpiglob Servicios S.L.U. non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran traer causa de:
A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, ós usos xeralmente aceptados ou ó orde público, da Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios na Web.
O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados ós usuarios a través da Web.

VII.- Duración:

A duración da prestación do servizo da Web e dos servizos é de carácter indefinido.
Sen prexuízo do anterior, Carpiglob Servicios S.L.U. reserva o dereito para, interromper, suspender ou acabas a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos términos que se recollen na condición cuarta.

VIII.- Lexislación aplicable e Xurisdición:

As presentes Condicións Xenerais rexeranse pola lexislación española. Carpiglob Servicios S.L.U. e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro salvo que puidera corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do propietario da web para cantas cuestiones puideran suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido. No suposto de que o Usuario teña o seu domicilio fora de España, Carpiglob Servicios S.L.U. e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro salvo que puidera corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Pontevedra.

Carpiglob © 2013 | Aviso legal
Imagen Facebook Carpiglob